Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor training en advies van Agile Growth B.V. Je kunt de voorwaarden ook downloaden als pdf.

1. Inleiding en definities 

Agile Growth B.V., gevestigd in Den Hoorn ZH, biedt training en advies. Agile Growth B.V. voert ook de handelsnaam Wendbaar Groeien. De diensten leveren we via adviseurs die bij Agile Growth B.V. horen. Je vindt deze adviseurs op www.wendbaargroeien.nl. Voor bepaalde opdrachten kunnen we ook andere adviseurs inschakelen.

Een opdracht is een verzoek van een klant aan Agile Growth B.V. om diensten te verzorgen, zowel schriftelijk als mondeling.

Opdrachtgevers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die diensten van Agile Growth B.V. afnemen. 

Een overeenkomst komt tot stand als Agile Growth B.V. een opdracht schriftelijk accepteert, de klant een offerte van ons online, schriftelijk of mondeling bevestigt, of als Agile Growth B.V. begint met de uitvoering van een overeengekomen opdracht en de klant deze diensten goedkeurt.

2. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Agile Growth B.V. en haar opdrachtgevers. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Agile Growth B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Offertes 

Agile Growth B.V. ziet een offerte of prijsopgave niet als bindend, maar als een uitnodiging voor het sluiten van een overeenkomst. Agile Growth B.V. vermeldt alle prijzen in euro’s, exclusief BTW en kosten voor reis en verblijf. Als voor een opdracht geen specifieke prijsafspraken zijn gemaakt, gelden de op dat moment bij Agile Growth B.V. geldende standaard tarieven. 

4. Uitvoering van Overeenkomsten 

Agile Growth B.V. voert overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uit en streeft hoogwaardige kwaliteit na. Haar verbintenissen zijn evenwel inspanningsverplichtingen. Agile Growth B.V. garandeert niet dat haar werkzaamheden tot een bepaald resultaat zullen leiden. Afleveringstermijnen zullen door Agile Growth B.V. zo veel mogelijk in acht worden genomen. Een door Agile Growth B.V. of opdrachtgever genoemde afleveringstermijn geldt echter nooit als een fatale termijn. Bij overschrijding van een afleveringstermijn door Agile Growth B.V. heeft opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. 

5. Facturatie en betaling 

Agile Growth B.V. zal de toepasselijke prijs voor geleverde diensten door middel van een factuur in rekening brengen, maandelijks op basis van verleende diensten. De betalingstermijn zal steeds op de factuur worden aangegeven. Opdrachtgever zal het door Agile Growth B.V. in rekening gebrachte bedrag zonder korting of verrekening, binnen de vermelde betalingstermijn, voldoen. 

Assessments, zoals DISC assessments, worden in één termijn, voorafgaand of na afronding van het assessment, gefactureerd. Indien een overeengekomen assessment door de opdrachtgever wordt geannuleerd, zullen uitsluitend de gemaakte en gespecificeerde projectkosten, indien van toepassing, gefactureerd worden. 

Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag na de betalingstermijn niet heeft betaald, zal Agile Growth B.V. de opdrachtgever een of meerdere herinneringen sturen. Het is Agile Growth B.V. toegestaan het verschuldigde bedrag hierbij te verhogen met de wettelijke handelsrente. Zodra de opdrachtgever, ook na het verstrijken van een door Agile Growth B.V. gestelde nadere betalingstermijn, het verschuldigde bedrag en de wettelijke handelsrente niet heeft betaald, is opdrachtgever aan Agile Growth B.V. buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen in dat geval minimaal 15% van de som van de achterstallige factuurbedragen. 

6. Overmacht 

Indien Agile Growth B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, onafhankelijk van de wil van Agile Growth B.V., waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen niet van Agile Growth B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. 

7. Aansprakelijkheid 

Opdrachtgever vrijwaart Agile Growth B.V. voor alle aanspraken van derden, verband houdende met een tussen Agile Growth B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomst. Agile Growth B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, voortkomend uit de geleverde dienstverlening. Agile Growth B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade of winstderving. De aansprakelijkheid van Agile Growth B.V. is steeds beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende opdracht aan opdrachtgever in rekening is gebracht en dat is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis plaatsvond die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf. 

8. Ontbinding en beëindiging 

Zowel opdrachtgever als Agile Growth B.V. zijn steeds gerechtigd, zonder verdere opgave van redenen, een lopende overeenkomst of opdracht tussentijds te annuleren of te beëindigen. Tussentijdse beëindiging dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij de einddatum van de opdracht één maand na de dagtekening van de opzegging ligt, ongeacht of de feitelijke werkzaamheden al eerder zullen zijn beëindigd. Bij tussentijdse beëindiging gelden alle bepalingen zoals verwoord in artikel 5, betreffende facturatie en betaling. Tussentijdse beëindiging door opdrachtgever leidt niet tot aanspraak op enigerlei vergoeding door Agile Growth B.V. jegens opdrachtgever. Bij tussentijdse beëindiging van adviestrajecten, niet zijnde assessment of coaching, zal Agile Growth B.V. een eindfactuur opstellen, omvattende alle verschuldigde kosten per einddatum. Hierbij geldt dat overeengekomen werkzaamheden, die na de einddatum zouden plaatsvinden, door Agile Growth B.V. niet in rekening zullen worden gebracht. In geval van faillissement of surseance van betaling van het bedrijf van één van de partijen, zullen alle overeenkomsten tussen hen zijn ontbonden, tenzij zij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Deze laatste bepaling ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichting om in rekening gebrachte dienstverlening te voldoen. 

9. Intellectuele eigendomsrechten en privacy 

Partijen komen overeen geheimhouding te betrachten betreffende personen en ontwikkelingen binnen elkaars organisatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het is partijen toegestaan te vermelden dat zij, in het kader van de overeenkomst, samenwerken. Alle rechten, waaronder auteursrechten en merkenrechten op het door Agile Growth B.V. aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals software, testen, documentatie, analyses, rapporten en andere data, berusten bij Agile Growth B.V. of de licentiegevers van Agile Growth B.V.. Opdrachtgever zal geen ander gebruik maken van het ter beschikking gestelde materiaal, anders dan zoals is vastgesteld in de overeenkomst met Agile Growth B.V.. Nadrukkelijk is bepaald dat opdrachtgever geen van genoemde materialen aan derden ter beschikking zal stellen. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent vertrouwelijkheid en geheimhouding. 

10. Toepasselijk recht 

Op alle Overeenkomsten en Opdrachten en op de gehele rechtsverhouding tussen Agile Growth B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Den Hoorn, 2024